GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W DARŁOWIE

adres: ul. Ojca D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo

telefon: (094) 314 1650

przewodnicząca: Justyna Osses

z-ca przewodniczącej: Ewa Szymczak

sekretarz: Aleksandra Filipek

członkowie: Elżbieta Karnicka, Kinga Fraszko, Małgorzata Fahl, Robert Lupke, Dominik Gzieło

Komisja powołana została na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) Zarządzenie KW.0050.12.2015 Wójta Gminy Darłowo z dnia 19 stycznia 2015 roku.

Do zadań komisji należy w szczególności:

 1. inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocowych,
 2. inicjowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
 3. podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu,
 4. prowadzenie lokalnej profilaktyki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia,
 5. popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych,
 6. opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z zasadami uchwały Rady Gminy w Darłowie,
 7. kontrola i monitorowanie podmiotów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 8. tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożycia alkoholu,
 9. realizacja  programów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a zobowiązanie do leczenia może być nałożone jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.1356). Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:

 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Prokuratura

Złożenie wniosku przez inne instytucje bądź osoby fizyczne bezpośrednio do sądu – a nie za pośrednictwem Komisji bądź Prokuratury spowoduje odrzucenie go jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Darłowo. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. Ojca D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo, codziennie w godzinach urzędowania Ośrodka od 7.00-15.00. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne np. o zasadach pracy Komisji lub adresach i telefonach poradni leczenia uzależnień. Informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

PRZEBIEG PROCEDURY: WNIOSEK

KROK 1 – zgłoszenie

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić WNIOSEK i złożyć go w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. GOPS, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator, izba wytrzeźwień). Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowych z osobą nadużywającą alkoholu zgłaszają problem dzielnicowemu lub pracownikowi socjalnemu. Wówczas to policja lub GOPS stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizuje nieletnich,
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,
 • uchyla się od pracy.

Podczas składania wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem.

Wniosek do pobrania >

KROK 2 – gromadzenie informacjiWniosek do pobrania>>

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej – z policji, izby wytrzeźwień, pomocy społecznej. Na spotkanie z Komisją zaprasza się osobę zgłoszoną. Zaproszenia na rozmowę motywującą wysyłane są zawsze listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane przez Pocztę.

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

 • Wariant 1 –  osoba zaproszona na rozmowę zgłasza się na posiedzenie Komisji – rozmowę motywującą prowadzą co najmniej dwie osoby. Są to osoby posiadające umiejętności konfrontacji i motywowania do terapii. Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Aby wykorzystać sytuację do celów konfrontacyjnych, omawia się zebrane z wywiadów informacje. Stwarza się możliwość szerszego spojrzenia na problem alkoholowy. Osobie zgłaszającej się przedstawiona zostaje propozycja podjęcia terapii w placówkach i zakładach leczenia odwykowego. Leczenie jest bezpłatne. Placówki, w których można uzyskać wsparcie to:
 • Profilaktyka alkoholowa i pomoc dla ofiar przemocy – Poradnia rodzinna  Elżbieta Karnicka – terapeuta rodzinny, terapia systemowa rodzin, ul. M. C. Skłodowskiej 32, Darłowo (budynek Przychodni, parter, pok. 17 ), czynne w każdą środę od 14.00-17.00.
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Amicus”, ul. H. Wieniawskiego 18J, 76-150 Darłowo, czynne w poniedziałki i środy od 15.00-19.00, wtorki i czwartki od 10.00-16.00, piątki od 10.00-15.00, tel. 724 144 404,
 • NS ZOZ „NO” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, ul. M.C. Skłodowskiej 32, 76-150 Darłowo, czynne w każdy wtorek od 13.00-18.00 oraz piątek od 12.00-18.00, tel. 607 596 335,
 • Grupa AA Jutrzenka w Darłowie, ul. 1 maja 3 (w podwórku koło MPGK). Meetingi odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18.00. Dwa pierwsze meettingi w miesiącu są otwarte. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 502 293 856,
 • Grupa AA Promyk w Darłowie, ul. Franciszkańska 4 (wejście od ul. Wenedów). Meetingi odbywają się w każdą sobotę o godz. 17.00. Pierwszy meeting w danym miesiącu jest meetingiem otwartym.

Jeżeli osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu podpisuje w siedzibie Komisji zobowiązanie, iż ciągu 2 tygodni zgłosi się do wybranej placówki celem podjęcia leczenia, w przeciągu 1 miesiąca dostarczy Komisji pisemne poświadczenie zgłoszenia się na leczenie, a po 6 miesiącach (zazwyczaj na wezwanie Komisji) pisemne poświadczenie kontynuowania leczenia odwykowego.

Niedopełnienie powyższych terminów lub przerwanie leczenia powoduje, iż sprawa kierowana jest do Sądu, o czym osoba uzależniona jest informowana podczas podpisywania zobowiązania.

Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie (tzn. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję) Komisja po 2 latach umarza sprawę lub na pisemne wycofanie wniosku przez wnioskodawcę.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego.

 • Wariant 2 – osoba zaproszona na rozmowę nie zgłasza się – ponownie zostaje wysłane wezwanie wraz z informacją, iż w przypadku nie stawienia się na posiedzeniu Komisji, sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego.
 • Wariant 3 – osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwanie – jeżeli osoba zgłoszona na leczenie nie stawia się na zaproszenie i wezwanie, a zebrane informacje wskazują na uzależnienie od alkoholu, wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

KROK 3 – Kierowanie wniosku o zobowiązanie do leczenia do Sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 • gdy osoba nie zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną, a zebrane z wywiadów informacje potwierdzają uzależnienie od alkoholu,
 • gdy osoba zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną i oświadczy, że nie zgadza się dobrowolnie leczyć odwykowo,
 • gdy osoba przerwie dobrowolnie podjęte leczenie odwykowe.

KROK 4 – Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o zobowiązanie do leczenia uczestnika. Sąd w pierwszej kolejności uczestnika postępowania kieruje na badanie przez biegłych. Na badanie przez biegłych może kierować także Komisja. Postępowanie sądowe może się przedłużać np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienia do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. W toku postępowania Sąd może oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona, lub jeżeli osoba nie spełnia przesłanek do podjęcia leczenia odwykowego, o obowiązku leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym czyli w szpitalu). Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona oraz placówka odwykowa, w której ma odbywać się leczenie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wniosek może otrzymać odpis postanowienia sądu w danej sprawie. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa nie dłużej niż 2 lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

KROK 5- Zmiana orzeczenia sądu

Gdy leczenie w warunkach ambulatoryjnych nie przynosi pożądanych efektów, nie jest prawidłowo realizowane przez pacjenta lub zostało przerwane – sąd może zmienić formułę leczenia na stacjonarną w oddziale całodobowym.

Aleksandra Filipek

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Informacje przygotowano na podstawie broszury PARPA – Przewodnik do procedury zobowiązania do leczenia odwykowego (aut. K. Dąbrowska, D. Zwierzchowski, Warszawa 2006)