Zryczałtowany dodatek energetyczny

Przysługuje osobie, która spełnia trzy poniższe warunki:

 • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

 • posiada umowę kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy a nie inny członek rodziny.

Niezbędne dokumenty do przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. Wniosek – Wzór.

 2. Kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

 3. Rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,36 zł. miesięcznie;

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł. miesięcznie;

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł. miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;

 • na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Do pobrania