KOMU POMAGAMY

Osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferujemy pomoc w następujących formach:

FORMY POMOCY

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • praca socjalna,
 • pomoc rzeczowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania , w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

Druki do pobrania: