Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przetwarza dane osobowe. Klauzule informacyjne są dostępne poniżej:

 

Dodatek mieszkaniowy Klauzula informacyjna
Dodatek energetyczny Klauzula informacyjna
Płace/kadry Klauzula informacyjna
Praca socjalna

Asystent rodziny

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Posiłek (dzieci i dorośli)

Schronienie

Pomoc specjalistyczna –  pedagogiczna, psychologiczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dom Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna
Świadczenie na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej Klauzula informacyjna
Płatnik pracownicy Klauzula informacyjna
Płatnik zasiłkobiorcy Klauzula informacyjna
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Klauzula informacyjna
Prace społeczno-użyteczne Klauzula informacyjna
Karta Dużej Rodziny Klauzula informacyjna