Stowarzyszenie „Odnaleźć Siebie”

W dniu 12 marca 2008 roku z woli pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie zostało powołane Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym o nazwie „Odnaleźć Siebie” jest ono dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie postaw, inicjatyw i działań zmniejszających zagrożenie wykluczenia społecznego narażonych na nie osób, w szczególności wspieranie dążenia do samodzielności osób niepełnosprawnych, wspieranie osób z trudnościami w nauce, umożliwienie tym osobom szerszego dostępu do szkoleń i różnorodnych form terapii, wspieranie osób bezrobotnych, bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, rodzin u których stwierdzono zjawisko przemocy.

Stowarzyszenie będzie zajmowało się tworzeniem nowych miejsc pomocy społecznej oraz wspierało te już istniejące na terenie gminy, będzie także zapobiegało tworzeniu się dysfunkcji społecznych, takich jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość.

Członkowie zarządu stowarzyszenia:

  • Prezes Zarządu – Romańczuk Wioleta
  • Sekretarz – Zatorska Anna
  • Skarbnik – Sawa Anna
  • Członek Zarządu – Nakielska Karolina
  • Członek Zarządu – Matyszczuk Jarosław