Od miesiąca lutego 2010r. rozpoczął działalność ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY mający na celu: działania profilaktyczne i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej.

Działania zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

INFORMACJA

P R Z E M O C   W   R O D Z I N I E

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

76-150 Darłowo od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500

e-mail: gops@gminadarlowo.pl

tel. kom. 602-751-350 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

tel./fax 094-314-1650 sekretariat GOPS Darłowo

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia jest ofiarą przemocy ze strony najbliższych nie wstydź się prosić o pomoc.

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych i oznacza:

 • działanie zamierzone (znęcanie, bicie, poniżanie, pozbawianie środków do życia, stosowanie gróźb) lub jego brak (brak opieki, pozbawienie zabezpieczenia podstawowych potrzeb osób zależnych od sprawcy), ma na celu kontrolowanie  i podporządkowanie ofiary (przemoc psychiczna, ograniczane kontaktów),
 • wykorzystanie przewagi fizycznej i psychicznej nad słabszą ofiarą, powodując cierpienie i ból.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze!

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie działa Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach procedury  Niebieskiej Karty, który został powołany Zarządzeniem Nr 22/2010 Wójta Gminy Darłowo z dnia 25 lutego 2010 oraz Uchwałą Nr V/25/2011 Rady Gminy Darłowo z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny mogą być:

 • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec jej członków /dzieci, współmałżonek, osoby starsze lub niepełnosprawne/,
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /brak właściwej opieki, nadużywanie siły, przemoc psychiczna/,
 • rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne używki,
 • rodziny w których występują konflikty pokoleniowe powodujące zaburzenia funkcjonowania rodziny,
 • rodziny, w których rodzice lub opiekunowie są umysłowo, emocjonalnie upośledzeni.

Uruchomienie procedury Niebieskiej Karty przez Zespół Interdyscyplinarny może nastąpić w wyniku:

 • zgłoszenia rodziców, współmałżonka lub innych dorosłych członków rodziny,
 • zgłoszenia informacji przez dziecko,
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy w rodzinie Masz prawo do żądania wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” przez:

 • przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej /MOPS, GOPS, PCPR/,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty /szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne/,
 • ochrony zdrowia /lekarz, pielęgniarka/.

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem występowania lub podejrzenia występowania przemocy:

 • powiadom policję: 997, 112 lub prokuraturę,
 • w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej oraz żądaj wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w rodzinie,
 • bezpłatną poradę prawną, wsparcie psychologiczne można uzyskać pod numerem 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” /poniedziałek-sobota 8.00-22.00, niedziela i święta 8.00-16.00/,
 • jeśli jesteś dzieckiem zadzwoń pod numer 116 111 Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży /linia bezpłatna, czynna w godz. 12.00-20.00/
 • kompleksową pomoc możesz uzyskać zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie po poradę u:
  • konsultanta ds. poradnictwa rodzinnego i pomocy dla ofiar przemocy – wtorki dwa razy w miesiącu
  • konsultanta, terapeuty – w każdy czwartek