STATUT

STOWARZYSZENIA

„ODNALEŹĆ SIEBIE”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE „ODNALEŹĆ SIEBIE”.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4, gmina Darłowo, województwo zachodniopomorskie.

§4

Zasadniczym obszarem działania stowarzyszenia jest teren Gminy Darłowo. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może jednak zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§9

Stowarzyszenie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o nazwie „Odnaleźć Siebie” jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie postaw, inicjatyw i działań zmniejszających zagrożenie wykluczenia społecznego narażonych na nie osób, w szczególności wspieranie dążenia do samodzielności osób niepełnosprawnych, wspieranie osób z trudnościami w nauce, umożliwienie tym osobom szerszego dostępu do szkoleń i różnorodnych form terapii, wspieranie osób bezrobotnych, bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, rodzin u których stwierdzono zjawisko przemocy. Stowarzyszenie będzie zajmowało się tworzeniem nowych miejsc pomocy społecznej oraz wspierało te już istniejące na terenie gminy, będzie także zapobiegało tworzeniu się dysfunkcji społecznych, takich jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość.

§10

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. Ułatwianie dostępu i propagowanie terapii pomocnych w pracy z zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 2. Tworzenie nowych miejsc pomocy społecznej.
 3. Tworzenie lokalnych grup wsparcia.
 4. Współpracę i wzajemną, pomoc członków Stowarzyszenia.
 5. Współpracę z osobami instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 6. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 7. Prowadzenie działalności reklamowej, popularyzacyjnej, upowszechniającej wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób uzależnionych.
 8. Profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalność sportowa i rekreacyjna.
 9. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz innych osób potrzebujących wsparcia.
 10. Wszechstronna pomoc osobom potrzebującym wsparcia z rodzin najuboższych, patologicznych – zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 11. Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
 12. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, i towarzyską.
 13. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, który przedstawi opinie (rekomendacje), co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§12

Członkostwo następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§13

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, zabiegać o poprawę opinii społecznej wokół osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
 3. a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
 4. b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 5. c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 6. d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie oferuje członkom,
 7. e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§14

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia, formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie, pisemnie złożone na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
 3. a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 4. b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 5. c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
 6. d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt a) i b),
 7. e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 8. Śmierć członka.

§16

Od  uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 21 dni od dnia  powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE   STOWARZYSZENIA

17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna

§18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze ustalenia statutu nie stanowią inaczej.

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków  Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jej terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 6. a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 7. b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
 9. d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 10. e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. f) uchwalanie zmian statutu,
 12. g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 13. h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 14. i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 15. j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 16. k) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich,
 17. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 18. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, komisji rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 19. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§21

 1. Zarząd składa się od 4 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i z 2 innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 4-letnią kadencję. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zabraniu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 5. a) reprezentowanie interesów stowarzyszenia,
 6. b) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 7. c) zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. d) niezwłoczne zawiadamianie  sądu rejestrowego i organu nadzorującego  o zmianie statutu,
 9. e) informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim    składzie, o miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby  stowarzyszenia najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
 10. f) udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu stowarzyszenia dokumentów związanych z jego działalnością,
 11. g) zaciąganie w imieniu stowarzyszenia zobowiązań finansowych,
 12. h) przyjmowanie i skreślanie z listy członków stowarzyszenia,
 13. i) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków powierzonych im zadań,
 14. j) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do stowarzyszenia,
 15. k) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§22

 

Prezes zarządu reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§23

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

§24

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej  liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§25

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu stowarzyszenia prezes i skarbnik.

§26

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od  l do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 5. b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
 6. c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
 7. d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 8.   Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać  udział  w posiedzeniach zarządu z

głosem doradczym

§27

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§28

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, dotacji, grantów.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia Zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes i Skarbnik.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§29

 

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie  przepisy Prawa o stowarzyszeniach.