Gmina Darłowo przystępuję do wdrożenia lokalnego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Darłowo”, przyjętego uchwałą nr X.84.2015 Rady Gminy Darłowo z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Najważniejszym celem tej uchwały jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez system ulg oraz zniżek oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin wielodzietnych.

Karta przyznawana jest bezpłatnie. Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu karty wielodzietnej rodziny nie mają znaczenia dochody rodziny.

Karta rodziny wielodzietnej przyznawana jest:

 • rodzicom, opiekunom (także samotnym) oraz placówkom wychowawczym, które wychowują co najmniej trójkę dzieci;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia
 • dziecku w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
 • dziecku z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Jakie ulgi przysługują rodzinie wielodzietnej zamieszkującej na terenie Gminy Darłowo?

 • dopłaty do opłat za śmieci – 30 % ponoszonej opłaty
 • dopłaty do opłaty za wodę – 20% ponoszonej opłaty;
 • dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków – 20% ponoszonej opłaty;

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Darłowo;
 • otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Darłowo;
 • złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Darłowo

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2 w Darłowie lub zadzwoń pod numer telefonu 94 314 0900.

Realizatorami programu są oprócz Gminy Darłowo i jego jednostek organizacyjnych, również instytucje publiczne, organizacje  pozarządowe i inne podmioty, w szczególności przedsiębiorcy.

Zwracamy się z propozycją wsparcia beneficjentów programu Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Darłowo. Aby stać się partnerem programu należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie określający zakres ulg, zniżek oraz miejsce świadczenia usług. Partnerzy programu zostaną umieszczeni w bazie partnerów programu Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Darłowo oraz będą uprawnieni do posługiwania się znakiem programu Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Darłowo.

Do pobrania: