Dodatek mieszkaniowy

 1. Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia równocześnie trzech warunków: tytuł prawy do zajmowanego lokalu, kryterium dochodowe oraz kryterium powierzchni normatywnej lokalu.
 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczył w gospodarstwie:
  1) jednoosobowym – 40%,
  2) wieloosobowym – 30%
  – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od dochodu określonego powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.
Przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego, za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:
  1)35,00 m² – dla 1 osoby
  2)40,00 m² – dla 2 osób
  3)45,00 m² – dla 3 osób
  4)55,00 m² – dla 4 osób
  5)65,00 m² – dla 5 osób
  6)70,00m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
  1) 30 % albo
  2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.
 2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku i przekazywany jest bezpośrednio na konto zarządcy budynku lub innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 3. Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem opałowym nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.
 4. Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, jeśli wnioskodawca nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny przez pełne 2 miesiące. Po uregulowaniu zaległości w okresie przyznanego dodatku, wypłata na rzecz zarządcy budynku zostanie wznowiona. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
 5. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest zobowiązana przechowywać dokumenty, na podstawie których nabyła prawo do tego świadczenia przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
 6. W przypadku stwierdzenia, że dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawdziwych danych, osoba otrzymująca dodatek jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.
 7. Upoważniony pracownik GOPS ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny).
 2. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 4. Zaświadczenia o wysokości dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 5. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące dochodu osiągniętego przez wnioskodawcę i członków gospodarstwa domowego w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 6. W przypadku posiadania przez wnioskodawcę lub członków gospodarstwa domowego tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych.
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie przekazywania ryczałtu opałowego – dla lokali niewyposażonych w centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę lub instalację gazu przewodowego.
 8. Dowód osobisty do wglądu.
 9. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

  Do pobrania: