Pamiętajmy, że  niepełnosprawność to często kwestia „chwili”, możemy się jej nie bać, jeżeli zadbamy o tych co wymagają pomocy, a i tym samym pozostałym pokażemy właściwą drogę.

„To co robimy w imię niepełnosprawności dzisiaj – będzie miało znaczenie dla wszystkich w świecie jutra”

Deklaracja Madrycka, Europejski Kongres na rzecz Osób Niepełnosprawnych Madryt 20-24 marca 2002r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie  informuje , że  działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjno  dla osób chorych, niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

Oferta punktu:

 • Dostarczanie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia i pomocy finansowej
 • Wydawanie druków wniosków min. o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub otrzymanie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków
 • Udzielanie skierowań po poradę prawną i psychologiczną
 • Udzielanie poradnictwa socjalnego
 • Dostarczanie ofert pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • Pomoc w uzyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego o środków pomocniczych

W/w informacje można uzyskać w każdy czwartek w godz. 8.00 do 10.00 –  pokój  nr 8 – osoba do kontaktu specjalista pracy socjalnej Anna Zatorska – nr tel 094 314 16-50 lub 602 751 350

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011 Nr 127 poz. 721 ze zmianami) niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełnienia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

O niepełnosprawności orzekają:

 • Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja
 • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazania ich do ulgi uprawnień

WNIOSKI  O USTALENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

NALEŻY SKŁADAĆ :

POWIATOWY ZESPOŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SEMPOŁOWSKIEJ 2 A

76 -100 SŁAWNO

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:

 • ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną
 • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy
 • wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu

Orzeczenie wydaje się na wniosek złożony do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka

Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczy
 • umiarkowany
 • lekki

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:

 • niezdolne do pracy
 • zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:

 • niezdolne do pracy albo zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu:

 • powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną
 • mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne

Wydanie orzeczenia następujące na wniosek osoby zainteresowanej, który składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Do wniosku dołącza się:

 • dokumentację medyczną – historię choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko lub osoba zainteresowana
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności pozwala korzystać z szeregu form pomocy, do których należą:

 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość uczestnictwa w szkoleniach, korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych, dofinansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej
 • w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby
 • ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej

Strony internetowe dla osób niepełnosprawnych: