Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów :

  1. Zgłoszenie potrzeby – pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania.
  2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej.
  3. Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.
  4. Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.
  5. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.
  6. Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi i potwierdzenie tego faktu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
  7. Po uprawomocnieniu się decyzji – realizacja pomocy.